پدر سینا: پسرم را بە آموزش و پرورش فراخواندە و آنجا بازداشت شدە است

پدر سینا: پسرم را بە آموزش و پرورش فراخواندە و آنجا بازداشت شدە است

11:33 - 29 October 2020

 

هەنگاو: یک نوجوان اهل مریوان پس از آنکە بە ادارە آموزش و پرورش این شهرستان فراخواندە شدە توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدە است.

سازمان حقوق بشری هەنگاو روز گذشتە گزارش دادە بود کە، روز سەشنبە ٦ آبان ٩٩ (٢٧ اکتبر ٢٠٢٠)، نیروهای اطلاعات سپاه در مریوان یک نوجوان ١٦سالە اهل روستای ”نی“ را با هویت ”سینا نیک‌پی“ بازداشت کردەاند.

کامران نیک‌پی پدر سینا در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە ” روز سەشنبە ما در باغ خود مشغول کار بودەایم کە شمارەای بە من زنگ زدە و گفتەاند ما از آموزش و پرورش مریوان تماس می‌گیریم و پروندە تحصیلی سینا ناقخ است و اگر امروز تکمیل نشود، همراه دیگر پروندەها بە تهران فرستادە نمیشە و بە همین دلیل از تحصیل بازخواهد ماند“.

وی در ادامە اعلام کرد کە سینا با ماتور سیکلت دوستش بە آموزش و پرورش رفتە و همانجا توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شدە کە با پیگیری‌های خود مطلع شدەایم کە بە سنندج منتقل شدە است.

سینا شب گذشتە تماس تلفنی کوتاهی با خانوادەاش داشتە و نیروهای اطلاعات سپاه بە خانوادەاش گفتەاند کە تا چند روز دیگر پیگیر وضعیت وی نشوید و بعداً خودمان شما را مطلع خواهیم کرد تا با سند وی را آزاد کنید.


منابع هه‌نگاو اعلام کرده‌اند که سینا نیک‌پی بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە است.