پدر و پسر بازداشت شدە پیرانشهری بە ارومیە منتقل شدەاند

پدر و پسر بازداشت شدە پیرانشهری بە ارومیە منتقل شدەاند

14:04 - 14 September 2019

 

هەنگاو: پدر و پسر اهل پیرانشهر کە چندی پیش از سوی نیروهای سپاه پاسدارن بازداشت شدە بودند، بە ارومیە منتقل شدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز جمعە ٨ شهریور ٩٨ (٣٠ آگوست ٢٠١٩)،  نیروهای سپاه پاسداران یک شهروند اهل پیرانشهر را با هویت ”کاوە آگوشی“ بازداشت کردەاند.

کاوە آگوشی هم زمان با کشتە شدن یکی از فرزندانش با هویت ”صادق“ و پسر دایی صادق با هویت ”بایزید رسولی“ اهل مهاباد توسط نیروهای سپاه پاسداران در روستای ”حسن چپ“ مهاباد ، بازداشت شدە است.

نیروهای سپاه پاسداران، روز پس از این درگیری (٩ شهریور) ،یکی دیگر از پسرهای کاوە آگوشی با هویت ” شیرکو آگوشی“ را پس از آنکە بە رگبار بستە و زخمی کردەاند، بازداشت کردەاند.

یکی از اعضای خانوادەی آگوشی در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، این پدر و فرزند پس از بازداشت بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه در ارومیە منتقل شدەاند و تلاشهای خانودە برای مطلع شدن از سرنوشت آنها بی نتیجە ماندە است.

این منبع در ادامە گفت از آنجایی کە شیرکو در حین بازداشت از ناحیە دست مورد اصابت گلولە قرار گرفتە بە رسیدگی پزشكی نیاز دارد و این نیز موجب نگرانی خانوادە آنها شدە است.