چهار زندانی از زندان مهاباد بە زندان بوکان منتقل شدند

چهار زندانی از زندان مهاباد بە زندان بوکان منتقل شدند

11:00 - 12 February 2020

 

هەنگاو: چهار شهروند اهل بوکان کە اوایل فروردین ماه امسال از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بازداشت شدە بودند، طی روزهای گذشتە بە زندان مرکزی این شهر منتقل شدند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢١ بهمن ٩٨ (١٠ فوریە ٢٠٢٠)، چهار زندانی اهل بوکان بە نام های ”محمد الماسی“، ”هیوا قربانی اقدم“، ”هژار عباسی“ و ”منصور شاربان“ از زندان مرکزی مهاباد بە زندان مرکزی بوکان منتقل شدەاند.

این چهار شهروند روز یکشنبە ١٨ فروردین ٩٨ (٧ آوریل ٢٠١٩) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات بوکان بە اتهام ”همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران“ بازداشت شدە بودند.

طی دە ماه گذشتە این چهار شهروند بدون اینکە محاکمە شوند در بازداشتگاه اطلاعات بوکان و زندان مهاباد محبوس بودەاند.