٤٠٠ کارگر شهرداری ایلام سە ماهە کە حقوقی دریافت نکردەاند

٤٠٠ کارگر شهرداری ایلام سە ماهە کە حقوقی دریافت نکردەاند

13:18 - 26 June 2020


هەنگاو: کارگران شهرداری ایلام از آغاز فصل بهار هیچ حقوقی دریافت نکردە و این نیز منجر بە نارضایتی آنها شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، کارگران شهرداری ایلام سە ماهە کە حقوقی دریافت نکردە و هیچ نهادی پاسخگوی خواستەهای آنها نیست.


یکی از این کارگران طی تماسی بە هەنگاو اعلام کرد کە، حدودا ٤٠٠ کارگر خدمات شهری و فضای سبز هستیم کە هیچ حقوقی دریافت نکردەایم و بە هر جایی مراجعە می کنیم می گویند درست می شود.


این کارگر کە بە دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، همە ما زن و بچە داریم و برای تامین مخارج روزانە دچار مشکل جدی شدەایم.