کاسبکار سرپل ذهابی قبل از بازداشت با چاقو بە زندگی خود پایان داد + عکس

کاسبکار سرپل ذهابی قبل از بازداشت با چاقو بە زندگی خود پایان داد + عکس

01:20 - 4 August 2018

 

هەنگاو: یک کاسبکار اهل سرپل ذهاب کە بە حبس محکوم شدە بود، در حین بازداشت جهت اجرای حکم، اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، روز جمعە، (١٢ مرداد ٩٧ / ٣ آگوست ٢٠١٨)، یک کاسبکار اهل سرپل ذهاب با هویت ”برزان الیاسی“ فرزند قادر، با چاقو و از طریق زدن گردن، بە زندگی خود پایان داد.

یک منبع موثق در اینبارە بە خبرنگار ”هەنگاو“ اعلام کرد برزان در حالی اقدام بە خودکشی کردە است کە نیروهای امنیتی حکومت جهت بازداشت وی، اقدام کردە بودند.

برزان از کاسبکاران ساکن روستای ”الیاسی محمود نارد“ از توابع سرپل ذهاب در استان کرماشان (کرمانشاه) بود کە چندی پیش بازداشت و بە  با قید وثیقە موقتا آزاد شدە بود.

برزان الیاسی پس از آنکە از سوی دستگاه قضایی بە حبس محکوم شدە و نیروهای امنیتی جهت بازداشت وی برای اجرای حکم اقدام کردەاند، خودکشی کردە است.