کامیاران، مرگ یک زندانی بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا

کامیاران، مرگ یک زندانی بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا

19:27 - 7 July 2020


هەنگاو: یکی از زندانیان سالخوردە محبوس در زندان مرکزی کامیاران کە بە ویروس کرونا مبتلا شدە بود، جان سپرد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٧ تیر ٩٩ (٧ ژوئیە ٢٠٢٠)، رستم قربانی، زندانی محبوس در زندان مرکزی کامیاران کە بە ویروس کرونا مبتلا شدە بود، در یکی از مراکز درمانی این شهر جانش را از دست داد.


رستم قربانی روز سەشنبە ٣ تیر (٢٣ ژوین) بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا از زندان کامیاران بە مراکز درمانی این شهر منتقل شدە بود.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، تاکنون ٨ زندانی در زندان های ارومیە و کامیاران بە دلیل ابتلا بە ویروس کرونا جانشان را از دست دادەاند.