کشتە شدن یکی از نیروهای ادارە اطلاعات در بانە

کشتە شدن یکی از نیروهای ادارە اطلاعات در بانە

16:29 - 7 October 2019

 

هەنگاو: یکی از نیروهای ادارە اطلاعات بانە توسط افراد مسلح ناشناس کشتە شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو،  ظهر روز دوشنبە  ١٥ مهر ٩٨ (٧ اکتبر ٢٠١٩)، یکی از نیروهای ادارە اطلاعات بانە با هویت “علی صیادی” توسط افراد مسلح ناشناس کشتە شد.

بە گفتەیک منبع مطلع، علی صیادی مسئول شناسایی اطلاعات بانە بودە و در روستای “سالوک” بانە” از سوی افراد مسلح مورد هدف قرار گرفتە شدە است.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە هم اکنون تمامی نیروهای مسلح بانە بە حالت آمادە باش در آمدەاند.

تا زمان تنظیم این خبر، هیچ یک از احزاب و جریانات کردستانی مسئولیت کشتە شدن این مسئول ادارە اطلاعات را بە عهدە نگرفتەاند.