کشتە شدن یکی از نیروهای مسلح ایران در مرز پاوە

کشتە شدن یکی از نیروهای مسلح ایران در مرز پاوە

13:37 - 2 March 2020

 

هەنگاو: یکی از نیروهای مسلح ایران در مرزهای پاوە واقع در استان کرمانشاه کشتە شد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو و بە نقل از منابع محلی، شامگاه یکشنبە ١١ اسفند ٩٨ (١ مارس ٢٠٢٠)، درگیری مسلحانەای در مرزهای شهرستان پاوە واقع در استان کرمانشاه میان نیروهای انتظامی و افراد مسلح ناشناس روی دادە است.

در این درگیری یکی از پرسنل نیروی انتظامی با هویت ”مهدی محمدی“ کشتە شدە است. منابع هەنگاو اعلام کردەاند کە این نظامی اهل روستای سراولە شهرستان دهگلان در استتان کردستان بودە است.

رسانەهای حکومتی اعلام کردەاند کە طرف درگیری قصد ورود بە کشور را داشتە و پس از این درگیری از صحنە درگیری دور شدەاند.

تا زمان تنظیم این خبر، هیچ گروه و یا حزبی مسئولیت این درگیری را بر عهدە نگرفتە است.