کشتە شدن یک کولبر در مرزهای اشنویە

23:42 - 20 August 2019

 

هەنگاو: یک کولبر اهل سلماس در مرزهای اشنویە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران بە قتل رسید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز سەشنبە ٢٩ مرداد ٩٨ (٢٠ آگوست ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در مرزهای کیلەشین اشنویە بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر را بە قتل رساندەاند.

هویت کولبری کە جانش را از دست دادە است ”محمد خمی زادە“ ٣٢ سالە و فرزند یونس اهل سلماس اعلام شدە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه مرداد دستکم ٥ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران در مرزهای کردستان کشتە شدەاند.