کشتە شدن یک کولبر در مرزهای پیرانشهر

کشتە شدن یک کولبر در مرزهای پیرانشهر

10:56 - 8 August 2019

 

هەنگاو: یک کولبر جوان اهل پیرانشهر در مرزهای این شهر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شد. همچنین بیش از ٢٠ راس اسب کولبران نیز تلف شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز چهارشنبە (١٦ مرداد ٩٨ / ٧ ژوئیە ٢٠١٩)، نیروهای مستقر در پایگاه ماشکان پیرانشهر بە سوی دستەای از کولبران آتش گشودە و یک کولبر جوان را بە قتل رساندەاند.

خبرنگار هەنگاو در پیرانشهر هویت کولبری را کە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە ”فاخر عبداللهی“ ٢٥ سالە و فرزند سعید اعلام کردە است.

در اثر شلیک این نیروها دست کم ٢٠ راس اسب کولبران نیز تلف شدەاند.

یک منبع نزدیک بە خانوادە عبداللهی در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، نیروهای مستقر در پایگاه ماشکان شب گذشتە بە سوی خانوادە وی نیز شلیک و از نزدیک شدن آنها بە پایگاه جلوگیری کردەاند، این منبع در ادامە گفت کە آنها حتی بە سوی آمبولانس نیز شلیک کردەاند و گفتەاند بدون داشتن نامە سپاه اجازە نزدیک شدن بە این پایگاه را ندارد.