کشتە و زخمی شدن دو کولبر با شلیک مستقیم و مرگ کولبر دیگری در اثر سرما

کشتە و زخمی شدن دو کولبر با شلیک مستقیم و مرگ کولبر دیگری در اثر سرما

10:15 - 16 January 2019

 

هەنگاو: در ادامە کشتار سیستماتیک و روزانە کولبران کرد در مرزهای  کردستان، دو کولبر دیگر در مرزهای خوی با کردستان ترکیە در اثر شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران قربانی شدند و یک کولبر نیز در مرزهای ماکو در اثر سرما جانش را از دست داد.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز سەشنبە (٢٥ دی ٩٧ / ١٥ ژانویە ٢٠١٩)، نیروهای مسلح ایران در ارتفاعات روستای رازی از توابع بخش قطور شهرستان خوی، دستەای از کولبران را بە رگبار بستە و در نتیجە این تیراندازی دو کولبر کشتە و زخمی شدەاند.

یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە در نتیجە این تیراندازی، یک کولبر با هویت ”عبداللە یوسفی“ از ناحیە سر مورد اصابت قرار گرفتە و جانش را از دست دادە است.

همچنین کولبر دیگری با هویت ”احسان خالدی“ بە شدت زخمی و جهت مداوا بە مراکز درمانی منتقل شدە است.

از سوی دیگر و هم زمان، یک کولبر ٢٠ سالە اهل چالدران با هویت “امیر طاهری” در حین کولبری  در اثر سرما جانش را از دست دادە است. جسد این کولبر از سوی نیروهای مسلح ترکیە بە شهر وان منتقل شدە است.

با استناد بە آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی سال ٢٠١٨ میلادی دست کم ٢٣١ کولبر کرد در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند.