کشتە و زخمی شدن ١٠٤ کولبر طی شش ماه نخست سال ٩٧

کشتە و زخمی شدن ١٠٤ کولبر طی شش ماه نخست سال ٩٧

19:04 - 21 September 2018

 

هەنگاو: طی شش ماه گذشتە دست کم ١٠٤ کولبر کورد در مرزهای کوردستان قربانی شدەاند کە نسبت بە مدت مشابە سال گذشتە ١٧ مورد کاهش داشتە است.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی شش ماه نخست سال ١٣٩٧ خورشیدی، جمعا ١٠٤ کولبر و کاسبکار کورد در مرزهای کوردستان قربانی شدەاند.

این آمار نبست بە مدت مشابه سال گذشتە کە ١٢١ مورد بود، ١٧ مورد یعنی ١٤.٥٪ کاهش داشتە است.

طی شش ماه گذشتە ٣٢ کولبر و کاسبکار کورد جانشان را از دست دادەاند کە ٢٩ تن از آنان کولبر و در مرزهای کوردستان جانشان را از دست دادە و ٣ تن نیز کاسبکار و در جادەهای کوردستان کشتە شدەاند.

از مجموع این ٣٢ مورد، ٢١ مورد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە، ٣ مورد در اثر سانحە رانندگی، ٢ مورد در اثر انفجار مین، ٤ مورد بە دلیل سقوط از ارتفاع و ٢ مورد نیز بە دلیل سکتە قلبی در حین کولبری جانشان را از دست دادەاند.

٢٢ تن از آنها اهل استان ارومیە، ٨ تن اهل استان سنە (سنندج) و ٢ تن نیز اهل استان کرماشان (کرمانشاه) بودەاند.

همچنین طی این بازە زمانی ٧٢ کولبر و کاسبکار کورد زخمی شدەاند کە ٦٩ نفر از آنها کولبر و ٣ نفر نیز کاسبکار بودەاند.

٤٥ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران، ١٠ کولبر بە دلیل سقوط از ارتفاع، ٨ کولبر در اثر انفجار مین، ٨ کولبر در اثر سانحە رانندگی و یک کولبر نیز بە دلیل افتادن زیر بار زخمی شدەاند.

از مجموع این ٧٢ کولبر ٤٦ کولبری کە زخمی شدەاند در مرزهای استان ارومیە، ٢٠ کولبر در مرزهای استان سنە و ٦ کولبر نیز در مرزهای استان کرماشان زخمی شدەاند.

بر طبق نمودار زیر، بیشترین کولبرانی کە قربانی شدەاند با ٦٨ مورد کە کە ٦٤٪ کل موارد را شامل می شود از استان ارومیە بودەاند. ٢٨ مورد (٢٦٪) اهل استان سنە، ٨ مورد (٨٪) اهل استان کرماشان و ٢ مورد (٢٪) نیز از ساکنین اقلیم کوردستان بودەاند.