کشتە و زخمی شدن ١٢١ کولبر طی شش ماه نخست سال ٩٨

کشتە و زخمی شدن ١٢١ کولبر طی شش ماه نخست سال ٩٨

18:30 - 23 September 2019

 

هەنگاو: طی شش ماه نخست سال ١٣٩٨ خورشیدی بە طور متوسط هر ماه ٢٠ کولبر و کاسبکار در مرزها و جادەهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی شش ماه نخست سال ٩٨ دست کم ١٢١ کولبر و کاسبکار در مرزها و جادەهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٨٦٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، طی این شش ماه ٣٨ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ٨٣ کولبر نیز زخمی شدەاند.

دو تن از کولبرانی کە کشتە شدەاند با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ترکیە و یک کولبر نیز توسط نیروهای حشد شعبی جانشان را از دست دادەاند.

سە کولبر کە با شلیک مستقیم نیروهای ایران جانشان را از دست دادەاند سنشان کمتر از ١٨ سال بودە است.

 

شیوە قربانی شدن کولبران

شلیک مستقیم : ١٠٤ مورد (٢٧ کشتە و ٧٧ زخمی) معادل ٨٤٪ کل موارد.

 حوادث طبیعی: ١٠ مورد (٧ کشتە و  ٣ زخمی) معادل ٨.٥٪ کل موارد.

مین: ٤ مورد ( ١ کشتە و ٣ زخمی) معادل ٤٪ کل موارد.

سوانح رانندگی: ٣ مورد (٢ کشتە و ١ زخمی) معادل ٣.٥٪ کل موارد.

 

تفکیک قربانیان بر حسب استان

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ٨٣ مورد شامل (٢٣ کشتە و ٦٠ زخمی).

استان کردستان (سنندج): ٢٨ مورد شامل (١٢ کشتە و ١٦ زخمی).

استان کرمانشاه: ١٠ مورد شامل (٣ کشتە و ٧ زخمی).

 

اسامی کامل این ١٢١ کولبر در مرکز آمار هەنگاو ثبت شدە است.