کشتە و زخمی شدن ٢٦ کولبر طی ماه سپتامبر ٢٠٢٠

کشتە و زخمی شدن ٢٦ کولبر طی ماه سپتامبر ٢٠٢٠

13:03 - 1 October 2020

 

هەنگاو: طی ماه سپتامبر دست‌کم ٢٦ کولبر و کاسبکار کُرد در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار و اسناد سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه سپتامبر ٢٠٢٠، دست‌کم ٢٦ کولبر و کاسبکار در مرزهای کُردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٨١٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران  و ترکیە کشتە و زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش، ٦ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ٢٦ کولبر نیز زخمی شدەاند. بیشترین قربانیان از استان آذربایجان‌غربی بودەاند کە طی ماه گذشتە ١٢ مورد در این استان ثبت شدە است.
یکی از کولبرای کە کشتە شدە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ترکیە جانباختە است.


علت مرگ یا مجروحیت
شلیک مستقیم : ٢١ مورد (٦ کشتە ١٥ زخمی) معادل ٨١٪ کل موارد.
سانحە رانندگی: ٢ مورد ( ٢ زخمی) معادل ٧.٥٪ کل موارد.
حوادث طبیعی: ٣ مورد ( ٣ زخمی) معادل ١١.٥٪ کل موارد.

تفکیک قربانیان بر حسب استان
استان آذربایجان‌غربی (ارومیە): ١٢ مورد شامل ( ٦ کشتە و ٦ زخمی).
استان کُردستان (سنندج): ٣ مورد شامل ( ٣ زخمی ).
استان کرمانشاه : ١١ مورد شامل ( ١١ زخمی ).