کشتە و زخمی شدن ٢٧ کولبر طی ماه ژوئن ٢٠٢٠

کشتە و زخمی شدن ٢٧ کولبر طی ماه ژوئن ٢٠٢٠

12:26 - 1 July 2020


هەنگاو: طی ماه ژوئن دست کم ٢٧ کولبر و کاسبکار کرد در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند.


با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی ماه ژوئم ٢٠٢٠، دست کم ٢٧ کولبر و کاسبکار در مرزهای کردستان کشتە و زخمی شدەاند کە ٨٩٪ این موارد با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و ترکیە کشتە و زخمی شدەاند.


بر طبق این گزارش، ٧ کولبر و کاسبکار جانشان را از دست دادە و ٢٠ کولبر نیز زخمی شدەاند. بیشترین قربانیان از استان آذربایجان غربی (ارومیە) بودەاند کە طی ماه گذشتە ١٨ مورد در این استان ثبت شدە است.

علت مرگ یا مجروحیت
شلیک مستقیم : ٢٤ مورد (٧ کشتە ١٧ زخمی) معادل ٨٩٪ کل موارد.
انفجار مین: ٢ مورد (٢ زخمی) معادل ٧.٥٪ کل موارد.
ضرب و شتم: ١ مورد (١ زخمی) معادل ٣.٥٪ کل موارد.

تفکیک قربانیان بر حسب استان
استان آذربایجان غربی (ارومیە): ١٨ مورد شامل ( ٧ کشتە و ١١ زخمی).
استان کردستان (سنندج): ٥ مورد شامل ( ٥ زخمی ).
استان کرمانشاه : ٤ مورد شامل ( ٤ زخمی ).