کشتە و زخمی شدن ٢٥٥ کولبر کرد طی سال ١٣٩٧

کشتە و زخمی شدن ٢٥٥ کولبر کرد طی سال ١٣٩٧

19:54 - 19 March 2019

 

هەنگاو:  امسال کشتار کولبران نسبت بە سالهای گذشتە با افزایش قابل توجهی روبرو بودە و ٧٠٪ کولبران با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و یا زخمی شدەاند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بـشری هەنگاو، در سال ١٣٩٧ دست کم ٢٥٥ کولبر کرد کشتە و زخمی شدەاند کە از این تعداد ٧٥ کولبر جانشان را از دست دادە و ١٨٠ کولبر نیز زخمی شدەاند.

بر طبق این گزارش ١٦٠ تن از کولبرانی کە کشتە و زخمی شدەاند اهل استان آذربایجان غربی بودە و ٧٠٪ کل قربانیان با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە و یا زخمی شدەاند.

 

تفکیک بر حسب چگونگی قربانی شدند

شلیک مستقیم: ١٧٨ مورد ( ٤٣ کشتە و ١٣٥ زخمی) معادل ٧٠٪ کل موارد.

حوادث طبیعی: ٤٦ مورد (٢٤ کشتە و ٢٢ زخمی) معادل ١٨٪ کل موارد.

مین: ١٩ مورد (٤ کشتە و ١٥ زخمی) معادل ٧.٥٪ کل موارد.

سانحە رانندگی: ١٢ مورد (٤ کشتە و ٨ زخمی) معادل ٤.٥٪ کل موارد.

 

تفکیک بر حسب استان

استان آذربایجان غربی (ارومیە): ١٦٠ مورد معادل ٦٣٪ کل موارد.

استان کردستان (سنندج): ٧٤ مورد معادل ٢٩٪ کل موارد.

استان کرمانشاه (کرماشان): ٢١ مورد معادل ٨٪ کل موارد.

 

با استناد بە آمار هەنگاو، طی سال ١٣٩٧ خورشیدی یک کودک کولبر  با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران کشتە شدە و ٣ کودک کولبر نیز زخمی شدەاند.