کشف جسد یک کولبر در چالدران و بە قتل رساندن کولبر بازداشت شدە در ماکو

کشف جسد یک کولبر در چالدران و بە قتل رساندن کولبر بازداشت شدە در ماکو

21:09 - 9 April 2020


هەنگاو: جسد یک کولبر در ارتفاعات مرزی چالدران از سوی مردم منطقە کشف شد و گزارشات رسیدە حاکی از آن می باشد کە کولبری کە سە روز پیش در ماکو کشتە شد، بازداشت و سپس بە صورت خودسرانە توسط نیروهای نظامی بە رگبار بستە شدە است.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز پنج شنبە ٢١ فروردین ٩٩ ( ٩ آوریل ٢٠٢٠)، جسد یک کولبر اهل چالدران با هویت ”عسکر محمدی“ ٤٠ سالە در ارتفاعات مرزی روستای ”نبی کندی“ این شهرستان از سوی مردم منطقە کشف شدە است.


این کولبر چهار روز پیش جهت کولبری بە ارتفاعات مرزی رفتە و از آن زمان هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نبود و بە دلیل سرمازدگی جانش را از دست دادە است.

از سوی دیگر و برطبق گزارشاتی کە بە هەنگاو رسیدە است، برهان جنیکانلو، کولبر جوان اهل ماکو کە روز دوشنبە با شلیک مستقیم نیروهای مسلح در مرزهای بازرگان کشتە شدە بود، ابتدا بازداشت و سپس خود سرانە بە رگبار بستە شدە است.


یکی از کولبرانی کە همراه برهان بودە در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، نیروهای مستقر در برجک ٤٦ منطقە مرزی بازرگان، برهان و دو کولبر دیگر را دستگیر کردەاند و فرماندە برجک از فاصلە چند متری برهان را بە رگبار بستە و دو کولبر یگر کە پس از مشاهدە کشتە شدن برهان خواستەاند فرار کنند، از سوی این فرماندە هدف قرار گرفتە و بەشدت زخمی شدەاند.