کولبری کە مین هر دو پایش را ازش گرفت برای معالجە بە همکاری نیاز دارد+ عکس

کولبری کە مین هر دو پایش را ازش گرفت برای معالجە بە همکاری نیاز دارد+ عکس

15:58 - 27 March 2018

هەنگاو: یک کولبر اهل پیرانشهر کە حدودا ٢٠ روز پیش بر اثر انفجار مین در مناطق مرزی پیرانشهر هر دو پای خود را از دست داد، برای معالجە بە وجە نقد احتیاج دارد.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، مصطفی احمد پور کولبر جوان اهل پیرانشهر، کە بر اثر انفجار مین در مرز پیرانشهر هر دو پای خود را از دست داد، هم اکنون در بخش (آی سی یو) بیمارستان مهاباد بستری بودە و برای عمل جراحی بە ١٣ میلیون تومان وجە نقد احتیاج دارد.

بە گفتە یک منبع موثق، خانوادە این کولبر جوان بە دلیل دست تنگی و فقر قادر بە پرداخت این مبلغ نبودە و مسئولینبیمارستان نیز اعلام کردەاند تا این مبلغ را واریز نکنند عمل جراحی را انجام نخواهند داد.

مصطفی احمدپور ٢١ سالە و فرزند رحمان از ساکنین روستای ”شختان“ پیرانشهر می باشد.

وی ، ساعت یک بامداد روز جمعە ( ١٨ اسفند ٩٦/ ٩ مارس ٢٠١٨)، همراه با سە کولبر دیگر در منطقە قمطران پس از تعقیب و گریز نیروهای مسلح ایران وارد میدان مین شدە و در اثر انفجار مین یک یکی از آنها کشتە شد و سە تن نیز زخمی شدند.

در اثر این انفجار یک کولبر با هویت ”امیرخان رخیدە“ ٢٨ سالە و فرزند معروف جانش را از دست داد.