کولبر ٢٠ سالە در رودخانە سیروان جانباخت

کولبر ٢٠ سالە در رودخانە سیروان جانباخت

22:35 - 6 July 2020


هەنگاو: یک کولبر جوان در حین کولبری در مرزهای نوسود برای فرار از دست نیروهای مسلح خود را بە داخل رودخانە سیروان انداخت و جانباخت.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، عصر روز دوشنبە ١٦ تیر ٩٩ (٦ ژوئیە ٢٠٢٠)، گروهی از کولبران کرد در مرزهای نوسود وارد کمین نیروهای مسلح شدە و پس از آنکە از سوی نیروهای مسلح مورد تعقیب قرار گرفتەاند، چند نفر از آنها خود را بە داخل رودخانە سیروان انداختەاند و یکی از آنها جانش را از دست دادە است.


خبرنگار هەنگاو در نودشە هویت کولبر جانباختە را ”آیت یوسفی“ ٢٠ سالە و اهل روستای زمکان، از توابع بخش مرکزی شهرستان ثلاث باباجانی اعلام کردە است.


یکی از کولبران در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، نیروهای انتظامی نزدیکی پل زلتە برای آنها کمین گذاشتە و پس از آنکە بە سوی کولبران آمدند، چند نفر از کولبران کول های خود را رها و خود را بە داخل رودخانە سیروان انداختەاند.