کولبر ١٧ سالە در مرزهای بانە از سرما جان باخت، مرگ ٥ کولبر طی ٥٠ روز در اثر سرما زدگی

کولبر ١٧ سالە در مرزهای بانە از سرما جان باخت، مرگ ٥ کولبر طی ٥٠ روز در اثر سرما زدگی

15:15 - 20 February 2019

 

هەنگاو: یک کولبر نوجوان اهل ارومیە در حین کولبری در مرزهای شهرستان بانە در اثر سرمازدگی جان باخت.

برپایە گزارش سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە (٣٠ بهمن ٩٧ / ١٩ فوریە ٢٠١٩)، جسد یک کولبر ١٧ سالە در مرز ننور بانە کشف شد کە در اثر سرمازدگی جانش را از دست دادە بود.

یک منبع مطلع در بیمارستان بانە خبر مرگ این کولبر ١٧ سالە را تایید کردە است، اما تاکنون هویت وی احراز نشدە  و جسد وی هم اکنون در سردخانە می باشد.

هەنگاو از چندین منبع مطلع شدە کە این کولبر نوجوان اهل ارومیە می باشد، اما تا زمان تنظیم این خبر با اطمینان نمی توانیم بگوییم کە اهل ارومیە است یا شهر دیگری از کردستان.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ابتدای سال جاری میلادی (طی ٥٠ روز) دست کم ٥ کولبر کرد در اثر سرمازدگی جانشان را از دست دادەاند.

عکس مربوط بە حادثە دیگری است