کیومرث لطیفی از زندان سنندج بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد

کیومرث لطیفی از زندان سنندج بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شد

00:02 - 16 September 2019

 

هەنگاو: یکی از فعالین مدنی اهل سنندج نزدیک بە سە هفتە است کە از زندان مرکزی سنندج بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، کیومرث لطیفی، فعال مدنی اهل سنندج سە هفتە پیش از زندان مرکزی سنندج بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شدە است.

یکی از نزدیکان خانوادە لطیفی در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە، خانوادە نامبردە تاکنون چندین مرتبە اطلاعات سپاه مراجعە کردەاند، اما تاکنون موفق نشدەاند کە با وی ملاقات کنند.

کیومرث لطیفی سال گذشتە بە اتهام جرائم عادی بە تحمل یک سال حبس محکوم و از ٨ ماه پیش در زندان مرکزی سنندج محبوس می باشد.

یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە کیومرث لطیفی در یک پروندە مشترک با محسن سعیدپور، سیروان صادقی و فیروز لطفی از زندان مرکزی سنندج بە بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران منتقل شدە است.

سە نفر مذکور بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران و پخش شیرینی در سطح شهر سنندج هم زمان با ٢ بهمن ماه، سالروز تاسیس جمهوری کردستان در شهر مهاباد، بازداشت شدەاند.