گزارشی دربارە عثمان مامەپور زندانی سیاسی محبوس در زندان بوکان

گزارشی دربارە عثمان مامەپور زندانی سیاسی محبوس در زندان بوکان

22:22 - 16 April 2020


هەنگاو: یک شهروند اهل بوکان بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت و بە حبس محکوم شدە و هم اکنون در زندان مرکزی این شهر محبوس می باشد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل بوکان با هویت ”عثمان مامەپور“ بە تحمل ٤ سال حبس تعزیری محکوم شدە و هم اینک در زندان مرکزی این شهر محبوس می باشد.


یک منبع مطلع در اینبارە بە هەنگاو اعلام کرد کە، عثمان مامەپور از سوی دادگاه انقلاب بوکان بە اتهام ”همکاری و عضویت در حزب کوملە کردستان ایران“ بە تحمل ٤ سال حبس محکوم شدە است.


این شهروند حدودا دو ماه پیش جهت سپری نمودن دوران محکومیت بە زندان بوکان منتقل شدە و جزئیات بیشتری از پروندە وی در دست نمی باشد.


خبر بازداشت و صدور حکم برای این شهروند بوکانی تاکنون رسانەای نشدە و هەنگاو بە عنوان اولین منبع آن را منتشر می کند.