گزارشی دربارە یک زندانی سیاسی محکوم بە ١٥ سال حبس در زندان اشنویە

گزارشی دربارە یک زندانی سیاسی محکوم بە ١٥ سال حبس در زندان اشنویە

20:18 - 17 May 2020


هەنگاو: یک شهروند اهل اشنویە (شنو) از سە سال پیش بە اتهام عضویت در یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بە حبس محکوم و در زندان مرکزی این شهر محبوس می باشد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، یک شهروند اهل اشنویە با هویت ”علی عارفی“ کە بە ١٥ سال حبس محکوم شدە است، هم اکنون در زندان مرکزی این شهر محبوس می باشد.


بە گفتە یک منبع مطلع، علی عارفی سال ١٣٩٦ (٢٠١٧) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات اشنویە بازداشت شدە است.


علی عارفی همان سال از سوی دادگاه عمومی اشنویە بە اتهام ”همکاری با حزب آزادی کردستان (پاک)“ بە تحمل ١٥ سال حبس محکوم شدە و این حکم در دادگاه تجدید نظر استان نیز تایید شدە است.


این زندانی سیاسی از سە سال پیش بدون داشتن حق مرخصی در زندان مرکزی اشنویە محبوس بودە و چند ماه پیش بە اطلاعات ارومیە منتقل و بە شدت مورد شکنجە قرار گرفتە است.


خبر بازداشت و صدور حکم برای این زندانی سیاسی تاکنون رسانەای نشدە و هەنگاو بە عنوان اولین منبع پس از سە سال آن را رسانەای می کند.