گلاویژ محمدی، هنرمند ساکن کانادا پس از بازگشت بە سقز بازداشت شد

13:47 - 2 September 2018

 

هەنگاو: یکی از هنرمندان زن ساکن کاندا، پس از بازگشت بە ایران از سوی نیروهای وابستە بە سپاه پاسداران بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بەسازمان حقوق بشری هەنگاو، گلاویژ محمدی معروف بە گلاویژ سقزی، از هنرمندان کورد ساکن کانادا، پس از بازگشت بە شهر سقز جهت دیدار با فرزندانش، بازداشت شدە است.

یکی از نزدیکان خانوادە محمدی ضمن تایید این خبر اعلام کرد کە نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران، روز پنج شنبە (٨ شهریور ٩٧ / ٣٠ آگوست ٢٠١٨)، بە منزل پدری گلاویژ محمدی یورش و اقدام بە بازداشت وی کردەاند.

این منبع در ادامە اعلام کرد کە با گذشت ٤ روز و علی رغم پیگیری های خانوادە این هنرمند سقزی، هیچ خبری از سرنوشت وی در دست نمی باشد و همین موجب نگرانی فرزندان و خانوادەاش شدە است.

گلاویژ سقزی کە طابعیت کشور کانادا را نیز دارد، چندی پیش بە منظور دیدار با فرزندانش بە سقز بازگشتە بود.