یک زندانی سیاسی زیر فشار نهادهای امنیتی از ایران خارج شد

یک زندانی سیاسی زیر فشار نهادهای امنیتی از ایران خارج شد

16:57 - 14 January 2020

 

هەنگاو: یک زندانی سیاسی اهل کرمانشاه کە سال گذشتە پس از شش سال حبس از زندان آزاد شدە بود، زیر فشار نهادهای امنیتی از ایران خارج شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، احد بابایی زندانی سیاسی اهل کرمانشاه بە دلیل فشارهای مستمر نهادهای امنیتی حکومت ایران ناچار بە ترک کشور شدە است. یک منبع نزدیک بە آقای بابایی اعلام کرد کە وی طی سال گذشتە مدام از سوی نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە است.

احد بابایی سال ١٣٩١ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات کرمانشاه بازداشت و بە اتهام همکاری با حزب دمکرات کردستان ایران بە اعدام محکوم گردید. حوکم وی بعدها از سوی دادگاه تجدید نظر بە تحمل ١٠ سال حبس تعزیری کاهش یافت.

وی نهایتا اواخر اسفند ماه سال گذشتە و پس از گذراندن شش سال از دوران محکومیت خود از زندان آزاد شد.

احد بابایی در دوران محکومیت خود از داشتن حق مرخصی محروم بودە و دچار بیمارهای قلبی و ریوی شدە بود.

گفتنیست کە خبر بازداشت و صدور حکم برای این زندانی سیاسی رسانەای نشدە و هەنگاو بە عنوان اولین منبع همزمان با ششمین سال حبس این زندانی سیاسی، خبر بازداشت و صدور حکم برای وی را منتشر کردە بود.