یک زندانی سیاسی پس از اتمام ١٠ سال حبس آزاد شد

یک زندانی سیاسی پس از اتمام ١٠ سال حبس آزاد شد

19:25 - 22 October 2019

 

هەنگاو: یک زندانی سیاسی اهل ارومیە، پس از ١٠ سال حبس و اتمام دوران محکومیت از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە ”عمر فرهنگ“ زندانی سیاسی کرد اهل ارومیە، پس از سپری نمودن دوران محکومیت ١٠ سالە خود از زندان مرکزی اردبیل آزاد شدە است.

عمر فرهنگ متولد ١٣٥١ و پدر دو فرزند می باشد کە روز پنج شنبە ٢٢ خرداد ١٣٨٨ ( ١٢ ژوئن ٢٠٠٣) از سوی نیروهای ادارە اطلاعات ارومیە بازداشت شدە بود.

این زندانی سیاسی از سوی دادگاه انقلاب ارومیە بە اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)بە تحمل ١٠ سال حبس و تبعید بە زندان مرکزی اردبیل محکوم شد و نهایتا در بهار ١٣٨٩ (٢٠١٠) بە زندان مرکزی اردبیل منتقل شدە بود.