یک ماه بی خبری از سرنوشت صدیق سیفی شهروند اهل دیواندرە

20:47 - 8 September 2019

 

هەنگاو: از شهروند یک شهر اهل دیواندرە کە یک ماه پیش بازداشت شدە بود، هیچ خبری در دست نمی باشد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، با گذشت یک ماه از بازداشت ”صدیق سیفی“ شهروند اهل دیواندرە، سرنوشت وی نامعلوم بودە و تلاشهای خانوادەاش برای پیگری سرنوشت وی بی نتیجە ماندە است.

صدیق سیفی  ساعت ٦ بامداد روز پنجشنبە ١٧ مرداد ٩٨ ( ٨ آگوست ٢٠١٩)، از سوی نیروهای ادارە اطلاعات دیواندرە بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران بازداشت شدە بود.

پیشتر هەنگاو گزارش دادە بود کە نیروهای اطلاعاتی صدیق سیفی را در حین کار در نانواخانە  بازداشت و سپس منزل وی را تفتیش کردە و وسایل شخصی ایشان را با خود بردەاند.