یک ماه بی خبری از سرنوشت کامیل احمدی پژوهشگر کرد

یک ماه بی خبری از سرنوشت کامیل احمدی پژوهشگر کرد

11:08 - 11 September 2019

 

هەنگاو: با گذشت یک ماه از بازداشت کامیل احمدی، پژوهشگر کرد و شهروند ایرانی _ بریتانیایی، سرنوشت وی نامعلوم و تلاشهای خانوادەاش در این زمینە بی نتیجە ماندە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ٢٠ مرداد ٩٨ (١١ آگوست ٢٠١٩)، کامیل احمدی، نویسندە و پژوهشگر کرد از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر تهران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدە است.

با گذشت یک ماه از بازداشت این پژوهشگر کرد، وی همچنان در بازداشت موقت بە سر بردە و تفهیم اتهام نشدە است. مکان نگهداری آقای احمدی نامعلوم بودە و تلاشهای خانوادەاش برای مطلع شدن از سرنوشت وی نیز بی نتیجە ماندە است.

کامیل احمدی اهل نقدە و شهروند ایرانی _ بریتانیایی می باشد کە در زمینەهای اجتماعی از جملە ”ختنە زنان“، ”کودک همسری“ و... پژوهشهایی را انجام دادە است.

این پژوهشگر کرد توانست جایزە سالانە سازمان IKWRO را برای سال ٢٠١٧ بە دست آورد. جایزە IKWRO هر ساله به پژوهشگران و نويسندگان و فعالين حوزه خشونتهاى ناموسى اهدا می‌شود .

کامیل احمدی سال گذشته به دلیل پژوهش‌ها و فعالیت‌هايش در حوزه آسیب‌های اجتماعی با تاکید بر «جنسيت»، «کودکان» و «اقلیت‌ها» برنده جایزه‌ جایزه ادبيات و علوم انسانى بنياد جهانى صلح در دانشگاه جورج واشنگتن شده بود.