یگان های مدافع شرق کردستان جانباختن یک گریلا را در ارومیە تایید کرد

یگان های مدافع شرق کردستان جانباختن یک گریلا را در ارومیە تایید کرد

14:53 - 12 September 2019

 

هەنگاو: با گذشتە دە روز از درگیری اطراف درە قاسملو مابین شهرهای ارومیە و اشنویە، یگان های مدافع شرق کردستان شاخە نظامی کودار جانباختن یک گریلای اهل کامیاران را تایید کرد.

بر طبق بیانیەای کە  یگان های مدافع شرق کردستان (ی ر ک) شاخە نظامی جامعە دمکراتیک آزاد شرق کردستان (کودار) منتشر نمودە است، روز شنبە ٩ شهریور ٩٨ (٣١ آگوست ٢٠١٩)، در نتیجە درگیری کە در درە قاسملو روی دادە است، یک گریلای اهل کامیاران با هویت ”هیمن قمری“ جانش را از دست دادە است.

هەنگاو پیشتر از درگیری مسلحانە در  ارتفاعات روستای نژدری از توابع بخش دشت بیل اشنویە واقع در نزدیکی درە قاسملو خبر دادە بود.