دادگاه سقز سە جوانی را کە بە شلاق محکوم شدە بودند تبرئە نمود

۴ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۱۰

هەنگاو: دادگاه سقز سە جوان سقزی را کە ادارە اطلاعات اتهام  اقدام علیە امنیت ملی را بە آنها وارد کرد، تبرئە کرد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، دادگاه انقلاب سقز با ریاست رحیمی، امروز دوشنبە (٤ دی / ٢٥ دسامبر) تشکیل جلسە دادە و سە جوان سقزی کە ادارە اطلاعات اتهام  ”اقدام علیە امنیت ملی“  را بە آنها وارد شدە بود، و از اتهام واردە تبرئە نمود.

پیشتر دادگاه بدوی سقز سە شهروند اهل این شهر را بە نام های ”زمانە زیویە“، ”منارە ملاویسە“ و ”ایوب جوانپور“ را بە اتهام ”برهم زدن امنیت ملی“ از طریق شرکت در شادی های عمومی پس از برگزاری همەپرسی برای استقلال حکومت اقلیم کوردستان، هر کدام بە ٥٠ ضربه شلاق در ملاء عام و یک میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم کردە بود.

دادگاه این سە نفر روزهای سوم و چهارم آذر ماه برگزار شدە و در تاریخ ١٦ آذر ماه بە آنها ابلاغ شدە است.

بە گفتە یک منبع موثق زمانە و منارە پس از بازداشت با تودیع وثیقەهای ٨٠ میلیون تومانی موقتا از زندان آزاد شدەاند، اما ایوب همچنان در بازداشت بە سر می برد.

این سە شهروند بە احکام صادرە اعتراض و درخواست تجدید نظر در این حکم را دادەاند.

بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە آقای جوانپور، اکنون تنها حکم دادگاه بدوی ماندە و تلاشهای وکلای آنها برای کم کردن این حکم نیز ادامە دارد.


بیشتر بخوانید در همین زمینه