تبعید دو زندانی سیاسی کورد بە زندان کرمان

۳ بهمن ۱۳۹۶، ۰۲:۴۴

هەنگاو: دو زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان ارومیە کە مدتی پیش بە حبس وتبعید بە زندان کرمان محکوم شدە بودند، حکمشان بە اجرا در آمد.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، روز دوشنبە (٢ بهمن / ٢٢ ژانویە) دو زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیە بە نام های ”طاهر خرشیدی و فاروق شارویرانی“ بە زندان کرمان تبعید شدەاند.

این دو شهروند همراه با امیر پیغامی روز سەشنبە (١٤ آذر/ ٥ دسامبر) از سوی دادگاه نظامی ارومیە بە اتهام ”همکاری با احزاب کورد اپوزسیون ایران“  بە حبس و تبعید بە زندان کرمان محکوم شدە بودند.

بر طبق حکم صادرە طاهر خورشیدی بە ٧ سال حبس، و هر کدام از امیر (محمد امین) پیغامی و فاروق شارویرانی بە ٤ سال حبس محکوم شدەاند. علاوە بر محکومیت هر سە شهروند بە زندان کرمان نیز تبعید شدەاند.

بە گفتە یک منبع موثق، امیر پیغامی بە دلیل بیماری و وضعیت حاد جسمانی بە زندان کرمان تبعید نشدە است.

طاهر خورشیدی ٢١ سالە و از اهالی محلە سید آباد شنو، روز ۱۰ خردادماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی،  توسط نیروهای امنیتی وابسته به حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بە اتهام “جاسوسی و افشای اسرار محرمانه‌ی سپاه پاسداران» بازداشت شد که پیشتر در بخش کامپیوتر حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران در اشنویه مشغول خدمت بوده است.

امیر پیغامی و فاروق شارویرانی نیز در روزهای ٨ و ١٠ خردادماه امسال از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدە بودند.


بیشتر بخوانید در همین زمینه