شهروند ٥٠ سالە پیرانشهری بەاتهام همکاری با احزاب کوردستانی بە حبس محکوم گردید

۱۹ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۴۷

هەنگاو: یک شهروند پا بە سن گذاشتە اهل پیرانشهر از سوی دادگاه این شهر بە حبس و بە زندان ارومیە منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری “هەنگاو”، طی روزهای گذشتە دادگاه انقلاب پیرانشهر یک شهروند ٥٠ سالە را  با هویت “ رسول سلطانی آذر” بە اتهام همکاری با احزاب کورد اپوزسیون ایران بە ٣ ماه حبس محکوم کردە است.

رسول سلطانی آذر ١٨ اسفند ماه ١٣٩٥ بە اتهام همکاری با احزاب کورد اپوزسیون ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت  پس از مدتی با تودیع وثیقە موقتا آزاد شدە بود.

بە گفتە یک منبع موثق پس از صدور ٣ ماه حبس برای این شهروند نیروهای امنیتی وی را بازداشت و جهت سپری نمودن دوران محکومیت بە زندان مرکزی ارومیە منتقل کردەاند.


بیشتر بخوانید در همین زمینه