مرگ کاسبکار بوکانی و بازداشت دو عموی وی + آمار

۲۰ بهمن ۱۳۹۶، ۰۳:۴۲

هەنگاو: یک کاسبکار کورد بە دلیل تعقیب و گریز نیروهای امنیتی دچار حادثە شدە و جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، شب چهارشنبە (١٨ بهمن / ٧ فوریە)، نیروهای مسلح ایران در جادە بوکان بە تبریز و در اطراف عجب شیر اتومبیل یک کاسبکار کورد را تعقیب کردە و بە سوی آن شلیک کردەاند و در نتیجە آن اتومبیل  با برخورد با یک کامیون باری برخورد و رانندە در دم جان باختە است.

خبرنگار ”هەنگاو“ در شهر بوکان هویت کاسبکاری را کە در اثر سانحە رانندگی جانش را از دست دادە است ”صدیق رحیم پور“ فرزند جعفر اعلام کردە است.

بە گفتە یکی از نزدیکان خانوادە رحیم پور دو عموی صدیق بە نامهای ”علی و خالند صدیق پور“ کە بە همراه وی بودەاند همانجا بازداشت و تا زمان تنظیم این خبر آزاد نشدەاند.

این اتومبیل حامل پارچە بودە و نیروهای مسلح و پلیس جهت توقیف بار اتومبیل این کاسبکار کورد را تعقیب کردە بودند.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار ”هەنگاو“ از ابتدای سال جاری تاکنون (سال ٢٠١٨)، جمعا ٤ کاسبکار کورد در جادەهای کوردستان و دیگر مناطق ایران با شلیک مستقیم نیروهای مسلح ایران و یا بە دلیل تعقیب و گریز این نیروها کشتە شدە و دو تن دیگر نیز زخمی شدەاند.


بیشتر بخوانید در همین زمینه