مرگ یکی دیگر از معترضین در زندان، اینبار در ایلام

۸ اسفند ۱۳۹۶، ۰۳:۱۴

هەنگاو: یکی دیگر از معترضین ماه گذشتە در زندان بە قتل رسیدە و بە خانوادەاش اعلام کردەاند بیاید و جنازەاش را تحویل بگیرید.

برپایە گزارش رسیدە بە سایت حقوق بشری ”هەنگاو“، روز یکشنبە ( ٦ اسفند / ٢٥ فوریە)، ادارە اطلاعات ایلام بە خانوادە یکی از بازداشت شدگان اخیر این شهر اعلام کردە است کە فرزندشان در زندان جانش را از دست دادە و بیایید جنازەاش را تحویل بگیرد.

بە گفتە یک منبع مطلع، ”طالب بساطی“ اهل ملکشاهی ایلام هویت جوانی می باشد کە روز گذشتە خبر مرگش را بە خانوادەاش اعلام کردە و قرار است کە فردا جنازەاش را تحویل بگیرند.

طالب بساطی کە پرستار و متاهل می باشد، در جریان اعتراضات اوایل سال ٢٠١٨ از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و پس از آنکە منزلش تفتیش و دو عدد پرچم کوردستان در منزلش کشف شدە بود، بە مکان نامعلومی منتقل شد تا دیروز خبر مرگش را اعلام کردەاند.

بە گفتە یک منبع نزدیک بە خانوادە بساطی، ادارە اطلاعات خانوادە ایشان را تهدید کردە است در صورتی کە این خبر رسانەای شود اجازە برگزاری مراسم تدفین و فاتحەخوانی بە آنها دادە نخواهد شد.

این منبع در ادامە علام کرد کە نیروهای اطلاعات در هنگام تفتیش منزل این جوان کورد بە خانوادەاش گفتەاند کە وی بە اتهام فیلم برداری از تجمحات اعتراضی و ارتباط با رسانەهای وابستە بە احزاب کوردستانی بازداشت شدە است.

این پنجمین شهروند کورد است کە پس از اعتراضات اخیر در زندان های ایران بە طور مشکوکی جانش را از دست می دهد. پیشتر نیز ٤ زندانی در زندان شهر سنە(سنندج) بە طرز مشکوکی بە قتل رسیدە بودند.


بیشتر بخوانید در همین زمینه