اعتراض کارگران سد ژاوە در سنندج نسبت بە عدم دریافت حقوق خود

هەنگاو: کارگران سد ژاوە در سنندج نسبت بە عدم دریافت حقوق شش ماه خود و عیدی و سنوات سال ٩٧ دست بە اعتراض زدند.

۱۵ خرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۳۹


هەنگاو: کارگران سد ژاوە در سنندج نسبت بە عدم دریافت حقوق شش ماه خود و عیدی و سنوات سال ٩٨ دست بە اعتراض زدند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سەشنبە ١٣ خرداد ٩٩ (٢ ژوئن ٢٠٢٠)، کارگران شرکتی شرکت توسعە منابع آب و نیروی ایران شاغل در سد ژاوە سنندج، بە دلیل عدم دریافت شش ماه حقوق و دستمزد و همچنین عیدی و سنوات سال گذشتە در محل کار خود دست بە اعتصاب زدەاند.


بە گفتە یک منبع مطلع، این کارگران کە ٢٠ نفر می باشند و از نیروهای کار محلی هستند، در میان کارگران این سد کمترین حقوق را دریافت می کنند و با این حال شش ماه است کە حقوقی دریافت نکردەاند.
 


بیشتر بخوانید در همین زمینه