اعتراضات آبان/ فاطمە داوند جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت شد

هەنگاو: فاطمە دواند، شهروند کُرد اهل بوکان کە در جریان اعتراضات آبان ماه بازداشت شدە بود، در دو دادگاه جداگانە مجموعا بە پنج سال و پنج ماه حبس و ٣٠ ضربە

۱۶ مرداد ۱۳۹۹، ۱۳:۰۷


هەنگاو: فاطمە دواند، شهروند کُرد اهل بوکان کە در جریان اعتراضات آبان ماه بازداشت شدە و در دو دادگاه جداگانە مجموعا بە پنج سال و پنج ماه حبس و ٣٠ ضربە شلاق محکوم شدە بود، جهت سپری نمودن دوران محکومیت بازداشت و بە زندان ارومیە منتقل شد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، فاطمە داوند، از فعالین بوکانی کە در جریان اعتراضات آبان ماه بازداشت و دو بار و از سوی دادگاه های مهاباد و بوکان محاکمە شدە بود، روز چهارشنبە ١٥ تیر ٩٩ (٥ آگوست ٢٠٢٠) جهت سپری نمودن دوران محکومیت ٣ سال و ٩ ماهە خود بازداشت و بە زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.


بە گفتە یک منبع مطلع، فاطمە داوند پیشتر ٤ ماه حبس بودە و این مدت برای وی محسوب نشدە است. و از آنجایی کە تسلیم بە رای شدە است، حکم ٥ سال حبس وی بە ٣ سال و ٩ ماه کاهش یافتە است.


فاطمە داوند ابتدا در تاریخ ١٧ بهمن ماه سال ١٣٩٨ از سوی شعبە ١٠٣ دادگاه کیفری ٢ شهرستان بوکان محاکمە و بە اتهام ”بر هم زدن نظم و آسایش عمومی“ بە تحمل پنج ماه حبس و ٣٠ ضربە شلاق محکوم شد.

وی همچنین در تاریخ ٢٣ اردیبهشت ماه امسال نیز، از سوی شعبە یکم دادگاه انقلاب مهاباد بە ریاست قاضی ”جواد غلامی“ محاکمە و بە اتهام ”اقدام علیە امنیت ملی“ بە اشد مجازات یعنی پنج سال حبس محکوم شدە است.

این فعال مدنی از دیگر اتهامات واردە نظیر؛ عضویت در حزب کوملە،محاربە، کشف حجاب، تبلیغ علیە نظام، توهین و ضرب و شتم مامور انتظامی تبرئە شدە است.


فاطمە داوند ٤٢ سالە و مادر سە فرزند، روز شنبە ٢٥ آبان ٩٨ (١٦ نوامبر ٢٠٢٠)، در حین اعتراضات مردمی بوکان بە افزایش نرخ بنزین از سوی نیروهای امنیتی حکومت بازداشت و بە بازداشتگاه ادارە اطلاعات ارومیە منتقل شد. وی پس از ٢٠ روز بە بند زنان زندان مرکزی ارومیە منتقل شد.

این زن زندانی اوایل فصل بهار و هم زمان با شیوع بیماری کرونا پس از ٤ ماه حبس با وثیقە سنگین یک میلیارد تومانی موقتا و تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شدە بود.

فاطمە داوند چند روز پس از بازداشت تحت فشار نهادهای امنیتی ناچار بە اعترافات تلویزیونی شد و در اخبار ٢٠:٣٠ شبکە دو صدا و سیما اعترافات وی پخش شد.
 


بیشتر بخوانید در همین زمینه