ادامە اعتصاب غذای مژگان کاوسی

هەنگاو: مژگان کاوسی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین تهران با گذشت ١١ روز از اعتصاب غذا کماکان در اعتصاب بە سر می برد.

۲۱ شهریور ۱۳۹۹، ۱۲:۲۰

 

هەنگاو: مژگان کاوسی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین تهران با گذشت ١١ روز از اعتصاب غذا کماکان در اعتصاب بە سر می برد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، مژگان کاوسی زندانی سیاسی اهل کلاردشت کە در زندان اوین دوران محکومیت خود را سپری می کند، از یازدە روز پیش دست بە اعتصاب غذا زدە و کماکان در اعتصاب بە سر می برد.

این زندانی سیاسی کُرد روز سەشنبە ١١ شهریور ٩٩ (١ سپتامبر ٢٠٢٠)، بە نشانە اعتراض بە عدم موافقت با درخواست مرخصی و همچنین تبعیض جنسی برای ارتباط تلفنی با خانوادەها دست بە اعتصاب غذا زدە است. گفتە می شود کە زمان تماس تلفنی زندانیان مرد در زندان اوین با خانوادەهایشان بسیار بیشتر از زمانی است کە در اختیار زنان گذاشتە می شود.تاکنون مسئولین زندان بە هیچ کدام از خواستەهای وی پاسخ ندادە و مژگان نیز بر ادامە اعتصاب غذای خود تاکید می‌کند.


مژگان کاوسی روز دوشنبە ٢٧ آبان ٩٨ (١٨ نوامبر ٢٠١٩)،از سوی نیروها ادارە اطلاعات شهرستان نوشهر در استان مازندران بازداشت و پس از یک ماه با وثیقە ١٠٠ میلیون تومانی آزاد شدە بود. 

اسفند ماه گذشتە نشست دادگاه تجدید نظر مژگان کاوسی،نویسندە و محقق کُرد اهل کلاردشت برگزار و حکم وی بە ٧٦ ماه و ١٥ روز حبس افزایش یافتە است. وی آذر ماه بە ٦٩ ماه حبس محکوم شدە بود.

بر طبق حکم صادرە، مژگان کاوسی بە اتهام “عضویت در حزب دمکرات کُردستان ایران” بە تحمل ٣٣ ماه حبس، بە” اتهام تشویش اذهان عمومی برای اجاد اخلال در نظم عمومی” بە تحمل ٣٦ ماه حبس و بە اتهام “تبلیغ علیە نظام” بە تحمل ٧ ماه و ١٥ روز حبس محکوم شدە است. بر طبق قانون تجمیع احکام از این سە حکم اشد مجازات یعنی حکم ٣٦ ماه حبس قابل اجرا می باشد.

مژگان کاوسی روز دوشنبە ٣٠ اردیبهشت ٩٩ (١٩ می ٢٠٢٠)، جهت سپری نمودن دوران محکومیت خود بازداشت و روز دوشنبە ٢ تیر ٩٩ (٢٢ ژوئن ٢٠٢٠)، از زندان مرکزی نوشهر در استان مازندران بە زندان اوین در تهران منتقل شد.


بیشتر بخوانید در همین زمینه