نبی محمدی زندانی سیاسی ٥٦ سالە در زندان دیزل آباد کە از خدمات درمانی محروم می باشد

هەنگاو: یک زندانی سیاسی کورد کە بیش از ١٨ ماه است در زندان های مرکزی پاوە و کرماشان (کرمانشاه) محبوس می باشد، بە دلیل کهولت سن و بیماری باسلامتیش د

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۵:۳۵

 

هەنگاو: یک زندانی سیاسی کورد کە بیش از ١٨ ماه است در زندان های مرکزی پاوە و کرماشان (کرمانشاه) محبوس می باشد، بە دلیل کهولت سن و بیماری باسلامتیش در معرض خطر می باشد و مسئولین زندان از ارائە خدمات درمانی بە وی خودداری می کنند.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، یک شهروند اهل روستای نوریاب پاوە در استان کرماشان با هویت ”نبی محمدی“ در تاریخ ١٧ آبان ١٣٩٥ از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت و از آن زمان تاکنون در حبس می باشد.

نبی محمدی ٥٦ سالە و پدر ٥ فرزند می باشد کە در بهمن ماه ٩٥ از سوی دادگاه انقلاب شهر پاوە بە اتهام ”همکاری با احزاب کورد اپوزسیون ایران“ بە تحمل ٥ سال حبس محکوم شدە است.

با گذشت ١٩ ماه از بازداشت و صدور حکم برای این شهروند کورد و انتقال بە زندان دیزل آباد کرماشان، تاکنون خبر بازداشت وی در هیچ رسانەای منعکس نشدە است و ”هەنگاو“ بە عنوان اولین منبع آن را رسانەای کردە است.

بە گفتە یکی از نزدیکان خانوادە محمدی، این شهروند بازداشت شدە بە مدت ٦ ماه ممنوع الملاقات بودە و پس از شش ماه و تاکنون تنها همسر و فرزندانش حق ملاقات با وی را آن هم تلفنی و از پشت کابین دارند و دیگر افراد خانوادە از جملە برادر ، خواهر و... تا حالا موفق نشدەاند با وی ملاقات کنند.

این منبع در ادامە افزود کە نبی محمدی طی این مدت بە دلیل کهولت سن بالا بودن قند و فشار خون دو بار دچار سکتە شدە است و مسئولین زندان از ارائە خدمات درمانی بە وی خودداری کردەاند و قرص هایش را بە موقع بە وی نرساندەاند.س

این زندانی سیاسی اکنون از نظر سلامتی با مشکل جدی روبرو شدە و مسئولین زندان دیزل آباد نیز از اعزام وی بە خارج از زندان خودداری می کنند.


بیشتر بخوانید در همین زمینه