شهرهای کوردستان در اعتصاب بە سر می برند

هەنگاو: در بیشتر شهرهای کوردستان بازاریان بە نشانە اعتراض بە اعدام جوانان کورد و بمباران مقرهای حزب دمکرات در شهر کویە، دست بە اعتصاب زدەاند.

۲۱ شهریور ۱۳۹۷، ۰۸:۵۱

 

هەنگاو: در بیشتر شهرهای کوردستان بازاریان بە نشانە اعتراض بە اعدام جوانان کورد و بمباران مقرهای حزب دمکرات در شهر کویە، دست بە اعتصاب زدەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، امروز چهارشنبە (٢١ شهریور ٩٧ / ١٢ سپتامبر ٢٠١٨)، شهرهای سنە (سنندج)، مریوان، سقز، بانە، مهاباد ، بوکان و پیرانشهر در اعتصاب کامل بە سر می برند.

منابع هەنگاو در این شهرها از اعتصاب گستردە خبر دادە و مردم نیز بە ندرت از خانەهای خود خارج شدەاند.

گزارشها حاکی از آن می باشد کە خطوط انترنت در بیشتر شهرهای کوردستان قطع و یا کاملا ضعیف شدە است.

فضای شهرهای کوردستان کاملا میلیتاریزە شدە و از دو روز گذشتە تعداد زیادی از فعالین مدنی کوردستان از سوی نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە و حتی تهدید شدەاند.

این اعتصاب در پی فراخوان احزاب کوردستانی و همچنین فعالین مدنی کورد جهت محکوم کردن بمباران مقرهای حزب دمکرات در شهر کویە و همچنین اعدام جوانان کورد از سوی حکومت ایران صورت گرفتە است.


بیشتر بخوانید در همین زمینه