رهایی جوان سنندجی از چوبە دار

هەنگاو: یک جوان اهل سنە(سنندج) کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود، با رضایت خانوادە مقتول از چوبە دار رهایی یافت.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۲:۱۴

 

هەنگاو: یک جوان اهل سنە(سنندج) کە بە اتهام قتل عمد بە اعدام محکوم شدە بود، با رضایت خانوادە مقتول از چوبە دار رهایی یافت.

بر پایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری ”هەنگاو“، یک جوان ٢٨ سالە اهل سنە با رضایت و بخشش خانوادە مقتول از چوبە دار رهایی یافتە است.

خبرگزاری ”ایسنا“ هرچند هویت این جوان ٢٨ سالە را منتشر ننمودە نوشتە است کە وی از ٨ سال پیش و بە اتهام قتل عمد بازداشت و بە اعدام محکوم شدە بود و طی ٨ سال گذشتە در زندان مرکزی سنە محبوس بودە است.

بر طبق این گزارش این فرد قرار بودە کە روز دوشنبە (١٠ اردیبهشت ٩٧/ ٣٠ آوریل ٢٠١٨) اعدام شود، اما با رضایت خانوادە مقتول حکم اعدام وی اجرا نشدە است.

اسحاق ابراهیمی، مدیر کل زندان های کوردستان در اینبارە گفتە است ” در لحظه اجرای حکم، خانواده مقتول طناب دار را از گردن وی بیرون کشیده و با این کار خداپسندانه خود جوان کوردستانی را از مرگ حتمی نجات دادند.“

 


بیشتر بخوانید در همین زمینه