اتصال برق کانکس جان یکی زلزلەزدگان سرپل ذهاب را گرفت

21:42 - 9 September 2019

 

هەنگاو: یکی از زلزلە زدگان شهر سرپل ذهاب در یکی از روستاهای تابعە این شهرستان بە دلیل اتصال برق جانش را از دست داد.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز یکشنبە ١٧ شهریور ٩٨ (٨ سپتامبر ٢٠١٩)، برق کانکس یکی از شهروندان زلزلە زدە روستای ”بزمیرآباد“ سرپل ذهاب اتصالی کردە و تمام فضای فلزی کانکس رو تبدیل بە برق کردە و این نیز منجر بە مرگ یکی از ساکنین روستا شدە است.

خبرنگار هەنگاو در سرپل ذهاب هویت فردی را کە در اثر برق گرفتگی جانش را از دست دادە است ” عزیز اللە رضایی“ ٥٠ سالە اعلام کردە است کە پدر دو فرزند نیز می باشد.

با گذشت نزدیک بە دو سال از زلزلە ٧.٢ ریشتری سرپل ذهاب هنوز بسیاری از خانوادەها در کانکس ها زندگی می کنند و خدمات رسانی بە آنها در سطح مناسبی نمی باشد.