احراز هویت جوانی کە روز یکشنبە در جوانرود جان باخت

احراز هویت جوانی کە روز یکشنبە در جوانرود جان باخت

00:48 - 18 November 2019

 

هەنگاو: در جریان اعتراضات روز یکشنبە مردم جوانرود دست کم یک شهروند جانش را از دست دادە و یکی از نیروهای امنیتی نیز کشتە شدە است.  یک شهروند نیز بازداشت شدە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، نیروهای سپاه پاسداران عصر روز یکشنبە شنبە ٢٦ آبان ٩٨ ( ١٧ نوامبر ٢٠١٩)، نیروهای سپاه پاسداران در میدان بسیج این شهر بە سوی معترضین آتش گشودە و دست کم یک شهروند در نتیجە این تیراندازی جانش را از دست دادە است.

منابع هەنگاو در جوانرود هویت شهروندی را کە جانش را از دست دادە است “مبین عبداللهی” ٢٦ سالە، متاهل و اهل روستای “شبانکارە” از توابع شهرستان روانسر اعلام کردەاند. همچنین یک شهروند اهل جوانرود با هویت “عمران ولدی” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و سرنوشتش نامعکوم می باشد.

بە گفتە یک منبع مطلع، یکی از نیروهای امنیتی نیز در شهر جوانرود بە دست مردم معترض کشتە شدە است.

هەنگاو پیشتر طی گزارشی از جانباختن ١٤ شهروند و زخمی شدن ٥٣ شهروند دیگر در اعتراضات روز گذشتە جوانرود خبر دادە بود.

تاکنون هویت پنج تن نفر از آنها بە نامهای “کاوە محمدی”،”حمزە نقدی”، “ابراهیم مرادی”، “عزیز” و “مبین عبداللهی” برای هەنگاو احراز شدە است. گزارشات هەنگاو حاکی از آن می باشد کە یک زن نیز ماین جانباختگان می باشد.

با احتساب شهروندی کە امروز در جوانرود جانش را از دست دادە است، طی دو روز گذشتە ١٥ معترض در این شهر جانشان را از دست دادەاند.