احراز هویت شهروند جانباختە سنندجی در اعتراضات آبان ماه تهران

احراز هویت شهروند جانباختە سنندجی در اعتراضات آبان ماه تهران

14:17 - 16 February 2020

 

هەنگاو: با گذشت نزدیک بە سە ماه از اعتراضات آبان ماه امسال، هویت یکی دیگر از جانباختگان اعتراضات تهران کە یک شهروند کرد می باشد احراز گردید.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، در جریان اعتراضات آبان ماه تهران یک شهروند اهل سنندج با شلیک مستقیم نیروهای مسلح جانش را از دست دادە است.

هویت این جوان ٢٠ سالە کە از سوی هەنگاو احراز شدە است، فرزاد کمانگیر می باشد. یکی از دوستان این جوان ٢٠ سالە خبر جانباختن فرزاد را در تهران تایید کردە است.

تا زمان تنظیم این خبر، تاریخ دقیق و محل  جانباختن فرزاد برای هەنگاو  روشن نشدە است، اما هەنگاو سعی می کند در آیندە  جزئیات بیشتری در این زمینە منتشر نماید.