احراز هویت ٧٤ نفر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی نسبت بە لشکرکشی ترکیە

احراز هویت ٧٤ نفر بازداشت شدگان تجمعات اعتراضی نسبت بە لشکرکشی ترکیە

21:04 - 17 October 2019

 

هەنگاو: در بیش از ٢١ شهر کردستان تجمعاتی اعتراضی برای محکوم کردن لشکرکشی ترکیە بە خاک کردستان سوریە (روژاوا)  برگزار شد کە پس از این اعتراضات نیروهای امنیتی دست بە بازداشت و احضار گستردە فعاکین کرد کردەاند.

با بازداشت  نفر دیگر در شهرهای کردستان، تاکنون هویت ٧٤ نفر از افراد بازداشت شدە برای هەنگاو احراز شدە است کە بە شرح زیر می باشد؛

تهران

١_  عبداللە جهانبین (وکیل) ٢_ اسماعیل سالاری (وکیل) ٣_ سالار مولایی (دانشجو) ٤_ امید جهانگیری (دانشجو) ٥_ محمد شهابی ٦_ کاوان کریم پور ٧_ مازیار محمدی آذر بوکانی ٨_ کاوان محمدی آذری بوکانی ٩_ ایوب احمدیان (دانشجو) ١٠_ محسن موسوی اهل شیراز ١١_ یاسین کریم پور ١٢_ بهزاد عشایری ١٣_ جعفر بدری ١٤_ رضا پور رحیمی ١٥_ حمید توانا ١٦_ رحمان افزون فر ١٧_ نریمان معتمدی ١٨_ حمزە قیص وندی ١٩_ ایوب آبناری ٢٠_ شیرزاد محمدی ٢١_ رضا جوان ٢٢_ مبین غنیمی ٢٣ سیروس مجیدی

پاوە

١_ سروش امینی (١٧ سالە) ٢_ باسط محمدی ٣_ کوسار محمدی ٤_ احسان آقایی ٥_  کبیر (هنر) حسینی   ٦_ سوران احمدی  ٧_ کیهان عزیزی ٨_ لقمان کیانی ٩_ آشنا حسن زادە ١٠_ دلشاد فرجی ١١_ کبیر (هنر) حسینی 

مریوان

١_ محمد بهرامی ٢_ همت کرمی ٣_ دیاکو تابا ٤_ مبین نادری ٥_ کمال کهنەپوشی ٦_ امید حق پرست ٧_ مهدی قادری ٨_ محمد نادری

ارومیە

١_ مسعود جاویدی ٢_ رضا اسماعیلی ٣_ امید مکرم ٤_ کیوان زارع ٥ امید ملکی ٦_ صادق بلخکانلو ٧_ مسعود سینابندی

جوانرود

١_ فاتح محمد خانی ٢_ ولی سلیمی ٣_ نامدار سلیمی ٤_ عادل ویسی ٥_ دیاکو موسی زادە ٦_ سعید هدایتی

سنندج

١_سید خالد حسینی ٢_ فواد عنایتی ٣_ مبین خسروی ٤_ فرهاد طاری مرادی ٥_ فرامرز شریعتی ٦_ مصطفی ملکی

سردشت

١_ سمیع کریمی ٢_ هیمن عبداللهی ٣_ عبداللە سلیمانی ٤_ رضا عبداللە زادە ٥_ هادی بریاجی

بانە

١- آزاد رحمتیان  ٢_ هوشیار شعبانی

پیرانشهر

١_ هادی خضری

 روانسر

١_ محسن فرخی

ایلام

١_ احمد شکری

کرمانشاه

١_ جبرئیل یاری

بوکان

١_ جعفر امینی

نقدە

١_ ولی حنیفی

دیواندرە

١_ ادریس درستکار

همچنین گزارشات رسیدە از حاکی از احضار بیش از ٣٠٠ نفر بە مراکز امنیتی می باشد کە پس از بازجویی و تعهد کتبی آزاد شدەاند.

بر طبق گزارشات رسیدە بە هەنگاو طی سە روز گذشتە، در  ٢١ شهر ایلام، ایوان غرب، اسلام آباد غرب، کرمانشاه، جوانرود، پاوە، سنندج، دیواندرە، سقز، سردشت، مهاباد، اشنویە، ارومیە، بوکان، قطور، ثلاث باباجانی، دهگلان، پیرانشهر، روانسر و مریوان مردم بە نشانە اعتراض بە لشکر کشی ترکیە بە کردستان سوریە بە خیابان ها آمدند.