احراز هویت ١٨ نفر دیگر از بازداشت شدگان کردستان

احراز هویت ١٨ نفر دیگر از بازداشت شدگان کردستان

18:04 - 24 November 2019

 

هەنگاو: موج بازداشت در شهرهای مختلف کردستان همچنان ادامە دارد و گزارشات رسیدە حاکی از شکنجە زندانیان و درخواست پول برای آزادی آنها می باشد.

با استناد بە آمار بە ثبت رسیدە در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هەنگاو، از زمان شروع اعتراضات در کردستان بیش از هزار شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان بازداشت شدەاند.

بر طبق این گزارش، هادی راستین ١٥ سالە و فرزند فریق، فردین بدخش ١٨ سالە و فرزند لطیف، زانیار اسوار ١٥ سالە و فرزند عبداللە، سینا جاست ٢٠ سالە و فرزند صلاح و مهدی پیرخان فرزند حسن در مریوان بازداشت و تاکنون سرنوشتشان نامعلوم می باشد.

همچنین، هویت ٨ نفر دیگر از بازداشت شدگان جوانرود نیز بە نام های ”غفار عزیزی“، ”مختار عزیزی“ ، ”آرمین فرجی“ ”یحی مرادی“ ”میلاد مرادی“، ”سروش نقدی“، ”کمال ظاهری“ و ”یاسر برزگر“ کە در روز ٢٦ و٢٧ آبان بازداشت شدە است، برای هەنگاو احراز شدە است.

غفار و مختار برادر بودە و روز سەشنبە نیروهای امنیتی بە منزل آنها یورش و اقدام بە تفتیش منزل و بازداشت آنها کردەاند. بە گفتە یک منبع مطلع، غفار پس از یک روز آزاد شدە و سرنوشت مختار نامعلوم می باشد.

هەنگاو توانستە است کە هویت پنج نفر دیگر از بازداشت شدگان سنندج را احراز نماید کە تاکنون سرنوشتشان نامعلوم می باشد.

”زانیار گلینی“ فرزند طاهر، ”آرمان وفایی“ ”کاوە رضایی“ فرزند ناصر، ”فرزین مولودی ١٨ سالە“و ”شهرام وکیلی“ از جملە بازداشت شدگان سنندج می باشند.

یک منبع نزدیک بە خانوادە وکیلی بە خبرنگار هەنگاو گفتە است کە ”شهرام وکیلی“ پس از بازداشت بە تهران منتقل شدە است.

تاکنون هویت ٦٠ نفر از بازداشت شدگان کردستان برای هەنگاو احراز شدە است و گزارشات رسیدە حاکی از این می باشد شماری از بازداشت شدگان شکنجە شدە و برای آزادی شمار دیگری از آنها درخواست پول شدە است.