احضار دارا مستوفی، روزنامەنگار و فعال دانشجوی بە اطلاعات سقز

احضار دارا مستوفی، روزنامەنگار و فعال دانشجوی بە اطلاعات سقز

13:32 - 18 January 2020

 

هەنگاو: طی روزهای گذشتە یکی از روزنامەنگاران و فعالین دانشجویی اهل سقز چندین مرتبە از سوی ادارە اطلاعات این شهر احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە است.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز دوشنبە ٢٣ دی ٩٨ (١٣ ژانویە ٢٠٢٠)، ادارە اطلاعات سقز، دارا مستوفی، روزنامەنگار و فعال دانشجویی اهل این شهر را احضار و برای چندین ساعت مورد بازجویی قرار دادە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، ادارە اطلاعات این روزنامەنگار را تهدید کردەاند کە اگر بار دیگر در بارە احزاب کردستانی و مطالب انتقادی دربارە مسائل کردستان منتشر نماید، بازداشت خواهد شد.

دارا مستوفی دانشجوی رشتە جامعەشناسی دانشگاه کردستان می باشد و بە گفتە منبع مذکور کە بە دلایل امنیتی نخواست نماش فاش شود، طی ماه گذشتە چندین بار بە اطلاعات سقز احضار و مورد بازجویی قرار گرفتە است.