احضار شهروند ٦٦ سالە مریوانی بە اطلاعات بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی

احضار شهروند ٦٦ سالە مریوانی بە اطلاعات بە اتهام همکاری با احزاب کردستانی

12:17 - 28 May 2020


هەنگاو: ادارە اطلاعات مریوان سە شهروند اهل روستای ”نی“ از جملە یک شهروند ٦٦ سالە را احضار و مورد بازجویی قرار داد.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز چهارشنبە ٧ خرداد ٩٩ (٢٧ می ٢٠٢٠)، ادارە اطلاعات مریوان سە شهروند اهل روستای ”نی“ را احضار و آنها را مورد بازجویی قرار داد.


بە گفتە یک منبع مطلع، این سە شهروند بە نام های ”خسرو فرهمند“ ٦٦ سالە، ”محمدپروازە“ و ”محمد افرا“ برا ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفتە و پس از اخذ تعهد کتبی آنها را آزاد کردەاند.


این منبع در ادامە اعلام کرد کە این سە شهروند بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کردستانی احضار و مورد بازجویی قرار گرفتەاند.