اخراج شصت نفر از کارمندان شرکت گاز استان کردستان

اخراج شصت نفر از کارمندان شرکت گاز استان کردستان

22:45 - 12 October 2019

 

هەنگاو: شرکت گاز استان کردستان (سنندج)  در راستای هر آنچە از آن بە عنوان ریاضت اقتصادی نام بردەاند اقدام بە اخراج نیروهای باسابقە خود در سطح استان کردەاند.

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، طی روزهای گذشتە، شرکت گاز استان کردستان اقدام بە اخراج ٦٠ تن از نیروهای با سابقە خود در سطح استان کردە است.

یکی از کارمندهای اخراج شدە در اینبارە بە خبرنگار هەنگاو اعلام کرد کە بە دلیل هر آنچە ریاضت اقتصادی خواندەاند اقدام بە اخراج کرمندان کردەاند.

بە گفتە وی پیگیری های کارمندهای اخراج شدە هیچ گونە نتیجەای نداشتە است.