ادامە توپباران ارتفاعات مرزی اقلیم کردستان از سوی سپاه پاسداران

ادامە توپباران ارتفاعات مرزی اقلیم کردستان از سوی سپاه پاسداران

10:59 - 17 June 2020


هەنگاو: در دومین روز متوالی توپخانەهای سپاه پاسداران ارتفاعات مرزی شهرستان چومان در اقلیم کردستان را هدف حملات خود قرار دادەاند.


برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، از ساعت ١٠ روز چهارشنبە ٢٨ خرداد ٩٩ (١٧ ژوئن ٢٠٢٠)، توپخانەهای سپاه پاسداران توپباران ارتفاعات مرزی “آلانە”، “برازکان” و “مارین” را در شهرستان چومان از سر گرفتەاند.


توپخانەهای سپاه پاسداران کە در شهرستان پیرانشهر مستقر می باشند، روز گذشتە نیز این مناطق را هدف حملات خود قرار دادە بودند.


حملات توپخانەای روز گذشتە هیچ تلفات جانی در بر نداشتە است و هەنگاو سعی می کند جزئیات بیشتری از حملات امروز را منتشر نماید.


از پنج سال پیش شماری از احزاب کردستانی اپوزسیون حکومت ایران شماری از نیروهای خود را در مناطق مرزی پیرانشهر مستقر کردەاند.