ارومیە/ انتقال سە زندانی محکوم بە اعدام بە سلول انفرادی

ارومیە/ انتقال سە زندانی محکوم بە اعدام بە سلول انفرادی

11:42 - 9 September 2020

 

هەنگاو: دست‌کم سە زندانی محکوم بە اعدام در زندان مرکزی ارومیە جهت اجرای حکم بە سلول های انفرادی این زندان منتقل شدەاند.
 

برپایە گزارش رسیدە بە سازمان حقوق بشری هەنگاو، بامداد روز چهارشنبە ١٩ شهریور ٩٩ (٩ سپتامبر ٢٠٢٠)، دست‌کم سە زندانی محکوم بە اعدام در زندان مرکزی ارومیە جهت اجرای حکم بە سلول انفرادی منتقل شدە و قرار است کە حکم آنها طی روزهای آتی بە اجرا در آید.
 

هویت این سە زندانی کە برای هەنگاو احراز شدە است حسین سروری، خضر قویدل و هژیر ایران‌نژاد اهل سردشت می باشد.

 

این سە زندانی حدودا هفت سال پیش و بە اتهام  جرایم مرتبط بە مواد مخدر بازداشت و بە اعدام محکوم شدە اند.